Llywodraethau

Uchafbwynt y Cynnyrch

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Pwmp Oergell Hylif Co2 ac Economegydd LPA

Mae pwmp LPA® yn uned gyriant agored wedi'i selio gyda nodweddion dylunio pwysig:

Uned AC Hollt Wal DXFC ™ gyda Chyddwysydd Awyr Agored

[Datgeliad Cyhoeddus-23ain Hydref 2016] DXFC, DX am ddim oeri y dewis arall i redeg

Llywodraethau

Ymddiriedolaeth Carbon, Offer Rheweiddio Diwydiannol sy'n Gymwys ar gyfer Lwfansau Cyfalaf Uwch

Mae ymhelaethiad pwysau hylif (LPA) yn cynnwys defnyddio pwmp rhwng y cyddwysydd a'r falf ehangu mewn system reweiddio. Mae'r pwmp hwn yn codi'r pwysedd hylif wrth y falf ehangu gan ganiatáu i'r pwysau pen gael ei ostwng. Mae hyn yn lleihau'r pŵer sy'n ofynnol gan y cywasgydd (cynyddu'r COP) i gyflawni swm penodol o oeri. Mae llawer o systemau rheweiddio yn gweithredu gyda phwysau pen uwch na'r angen. Heb reolaethau, byddai pwysau pen yn is mewn tywydd ysgafn ac oerach o gymharu â diwrnodau poethach.

Gweld

Ymddiriedolaeth Carbon: Sut i weithredu ymhelaethiad pwysedd hylif i beiriant rheweiddio

Yn dibynnu ar faint y gwaith, ei oriau gweithredu a chost trydan, gall arbedion ariannol fod yn sylweddol. Yn gyffredinol, po fwyaf yw'r planhigyn, y gorau fydd yr elw ar fuddsoddiad. Mewn ffatri 300kW, gwelwyd arbedion ynni o hyd at 25%.

Gweld

NYC Waste Les $ - Technoleg Arena Iâ - Ymhelaethiad Pwysedd Hylif

Dyma brif rifyn NYC WasteLe $, eich ffynhonnell wybodaeth ar leihau costau trwy wella effeithlonrwydd. Gallwch chi ddibynnu ar y gostyngiad gwastraff hwn a chadwraeth ynni bob chwarter er mwyn eich hysbysu am ddatblygiadau pwysig a chyfleoedd arbed costau ar gyfer stadia, arenâu a chanolfannau confensiwn. Rhaglen atal gwastraff nad yw'n rheoleiddiol yw NYC WasteLe $ a gychwynnwyd gan Adran Glanweithdra Dinas Efrog Newydd (DOS) gyda chefnogaeth gan Awdurdod Ymchwil a Datblygu Ynni Talaith Efrog Newydd (NYSERDA) ac Adran II Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yr Unol Daleithiau (EPA). Mae NYC WasteLe $ yn cefnogi ymdrechion atal gwastraff y Ddinas i helpu busnesau lleol i gynnal a gwella eu cystadleurwydd.

Gweld

Ariannwyd gan Defra - Datblygu Technolegau i Leihau Ynni mewn Siop Tatws

Yn gyffredinol, mae tatws yn cael eu hoeri a'u storio yn yr un systemau. Yn wahanol i lawer o fwydydd eraill mae tatws yn cynhyrchu CO2 a gwres oherwydd resbiradaeth wrth eu storio. Gollyngiadau aer uchel i storfeydd tatws yw un o brif achosion costau ynni uchel wrth storio. Mae'n bwysig rhoi sylw i feysydd allweddol fel cymalau mewn strwythurau a drysau. Gall selio eithriadol o dda mewn adeiladau arwain at gronni CO2 a all arwain at broblemau gyda'r cnwd a gyda diogelwch. Fodd bynnag, mae hyn yn rhywbeth y gellir ei reoli'n hawdd gydag awyru lefel isel dan reolaeth. Yn draddodiadol mae tatws wedi cael eu storio mewn blychau mewn siopau heb eu hidlo.

Gweld

Ymddiriedolaeth Carbon, Sut i gymhwyso Ymhelaethiad Pwysedd Hylif i Offer Rheweiddio

Gellir cymhwyso LPA® (Ymhelaethiad Pwysedd Hylif) ar sawl math o beiriant rheweiddio, gan gynnwys systemau aerdymheru. Mae'r buddion yn dibynnu ar y math o archifferydd sy'n cael ei ddefnyddio yn y planhigyn a'r amodau gweithredu.

Gweld


ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein